PRAVILA IN NAVODILA ZA SODELOVANJE

 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (v nadaljevanju: organizator), pod pokroviteljstvom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, objavlja javni natečaj za posnetek/kolaž fotografij HUDOdobra TELOvadnica (v nadaljevanju: natečaj).

Namen natečaja je opozoriti na nujnost posodobitve šolskih telovadnic z vidika zagotavljanja kakovostne in varne vadbe, ki bo različnim ciljnim skupinam šolskih telovadnic omogočila ustrezno telesno zmogljivost ter posledično zdravje. Iz didaktičnega in razvojnega vidika je pomemben element takšne posodobitve strokovno primerna ter varna športna oprema. 

Končni cilj natečaja je, da se celostno posodobi ena šolska telovadnica, ki bo narejena in opremljena v skladu s strokovnimi priporočili Fakultete za šport in bo služila kot vzorčni primer nadaljnje posodobitve podobnih šolskih telovadnic.

S temi pravili in navodili organizator določa pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v izboru nagrad natečaja.

Kdo lahko sodeluje?

Na natečaju lahko sodelujejo vse osnovne in srednje šole s sedežem v Republiki Sloveniji. Posnetek oz. kolaž fotografij pod mentorstvom učiteljev izdelajo šolarji. S prijavo na natečaj šola soglaša s pravili sodelovanja v izboru pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.

Tematika natečaja

Šole na izviren, zanimiv način izdelajo kratek posnetek oz. kolaž fotografij na temo »HUDOdobra TELOvadnica«. Posnetek naj prikaže uporabo športne opreme v šolski telovadnici z namenom razvoja telesnih zmogljivosti. V posnetku so lahko prikazane testne naloge SLOfit, fotografije izvajanja športnovzgojnega kartona (ŠVK) izpred desetletij in tudi druge gibalne naloge, ki pa morajo biti izbrane skladno s telesnimi zmogljivostmi sodelujočih, tako da zanje niso nevarne. V posnetek je lahko vključena tudi stara športna oprema ali pa se v njem na zanimiv način prikaže dotrajanost šolske telovadnice.

Ključne stvari, na katere bo pozorna žirija, bodo sporočilnost (ki izhaja iz besedne igre naslova projekta HUDOdobra TELOvadnica - HUDO TELO, dobra vadba), izvirnost, ustvarjalnost, enostavnost, pomenskost, hudomušnost, tehnična dovršenost in estetika posnetka. Pri šolah, ki bodo prišle v ožji izbor za nagrado, bo žirija ovrednotila tudi prikaz stanja šolske telovadnice, ki ga bodo te šole posredovale naknadno na posebnem obrazcu.

Kaj je potrebno upoštevati pri pripravi posnetka?

Posnetek je lahko dolg največ 90 sekund in velik do 300 MB. V njem je lahko animirano besedilo in slike, lahko predstavlja tudi kolaž fotografij. Posnetek lahko vsebuje tudi glasbo. Šola je pri pripravi posnetka dolžna spoštovati določila zakona, ki ureja avtorsko pravico; upoštevati tako materialne kot moralne avtorske pravice, kadar v posnetek vključi gradiva drugih avtorjev (fotografije, slike, glasbo ipd.) oziroma uporabiti gradiva, ki niso avtorskopravno varovana. Pri vseh gradivih za posnetek (fotografije, slike, glasba) mora šola upoštevati avtorske pravice oz. uporabiti gradiva, ki niso avtorsko zaščitena. Posnetek mora biti shranjen v formatih avi ali mp4.

Način sodelovanja

Šola lahko sodeluje v natečaju tako, da najkasneje do 26.4.2017 na spletnem mestu www.hudodobra-telovadnica.si:

 • prek obrazca v aplikaciji vpiše: naziv in naslov šole, ime, priimek in elektronski naslov odgovorne osebe, naslov posnetka;
 • odda posnetek oz. kolaž fotografij za natečaj;
 • prek obrazca v aplikaciji poda izjavo:
  • da so posamezniki na posnetku, v primeru učencev osnovne šole pa njihovi starši oziroma skrbniki, privolili v javno objavo posnetka, če bo ta nagrajen;
  • da je pri pripravi posnetka upoštevala avtorske pravice;
  • da se strinja s pravili in pogoji za sodelovanje v izboru natečaja.

Izbor zmagovalnega posnetka

Za ocenjevanje in izbor posnetkov bomo oblikovali natečajno žirijo, ki bo sestavljena iz predstavnikov deležnikov:

 • predstavnik Univerze v Ljubljani, Fakultete za šport,
 • predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
 • predstavnik podjetja Elan Inventa d.o.o.,
 • predstavnik televizijske oddaje Svet na sporedu A kanal,
 • predstavnik družbe Zavarovalnica Triglav d.d. in
 • predstavnik skupine Dunking Devils.

Žirija bo do 15.5.2017 izbrala 10 nagrajenih predlogov. Te šole bo pozvala, da na predpisanem obrazcu prikažejo dejansko stanje šolske telovadnice in le-te posredujejo organizatorju najkasneje do 26.5.2017. Izmed teh predlogov bo žirija izbrala 4 najboljše predloge šol, pri čemer bo upoštevala tako posnetek kot prikaz stanja šolske telovadnice. Posnetki teh štirih šol bodo objavljeni na spletnem mestu www.hudodobra-telovadnica.si. O zmagovalnem posnetku bo odločilo glasovanje splošne javnosti na spletnem mestu HUDOdobra TELOvadnica (število všečkov), ki bo potekalo od 1.6.2017 do 15.6.2017 (15:00).

Nagrade

 1. Športna oprema za celostno posodobitev šolske telovadnice vključno z montažo, v vrednosti 55.000 EUR (skupaj z DDV) po prodajnem katalogu podjetja Elan Inventa, in strokovna pomoč zmagovalcu natečaja pri pripravi zasnove in projekta celostne posodobitve šolske telovadnice.
 2. 3 x športna oprema podjetja Elan Inventa za SLOfit meritve (konzolni drog, blazine, skrinja, merilna deska za predklon, prevleka za skok v daljino, kaliper), strokovna literatura za posodobitev šolske telovadnice ter dodatno še 2 klopi, velika odrivna deska in koza.
 3. 6 x športna oprema podjetja Elan Inventa za SLOfit meritve (konzolni drog, blazine, skrinja, merilna deska za predklon, prevleka za skok v daljino, kaliper) in strokovna literatura za posodobitev šolske telovadnice.

Šole, katerih prispevke bo žirija uvrstila med 10 najboljših predlogov, bo organizator v sodelovanju s podjetjema Elan Inventa in Zavarovalnica Triglav nagradil z novo opremo za izpeljavo SLOfit oz. ŠVK meritev ter strokovno literaturo za posodobitev šolske telovadnice. Šole bodo o izboru obveščene najkasneje 1.6.2017, nagrado pa bodo prejele najkasneje do 15.9.2017.

Šole, katerih prispevke bo žirija uvrstila med 4 najboljše predloge, bo organizator v sodelovanju s podjetjema Elan Inventa in Zavarovalnica Triglav nagradil še z dodatno športno opremo (2 klopi, velika odrivna deska in koza).

Šoli, katere posnetek bo zbral največ všečkov, bo organizator v sodelovanju s podjetjema Elan Inventa in Zavarovalnica Triglav podaril športno opremo za celostno posodobitev šolske telovadnice ter ji strokovno svetoval pri prenovi. Ta šola bo o izboru obveščena najkasneje 23.6.2017, nagrado pa bo prejela do 1.9.2018 skladno s pogoji koriščenja glavne nagrade.

Pogoji koriščenja glavne nagrade

S prvonagrajeno šolo bo organizator podpisal pogodbo, po kateri bo morala šola:

 • organizatorju zagotoviti sodelovanje pri izvedbi vseh del za celostno prenovo šolske telovadnice od načrtovanja do končne izvedbe; organizator skupaj s partnerji zagotavlja strokovno pomoč pri zasnovi investicije in pripravi projektne dokumentacije;
 • organizatorju v pogodbeno dogovorjenem roku dostaviti dokazilo investitorja o zagotovitvi sredstev za celostno prenovo šolske telovadnice najkasneje do pričetka šolskega leta 2018/19;
 • organizatorju zagotoviti sodelovanje pri oblikovanju programa otvoritvene slovesnosti prenovljene šolske telovadnice.

Organizator lahko odstopi od dodelitve nagrade, če izbrana šola ne bo zmožna zagotoviti zgoraj navedenih pogojev.

V primeru, da organizator odstopi od dodelitve nagrade prvoizbrani šoli, se nagrado preda šoli, ki je bila pri izboru uvrščena mesto za njo.

Ostali pogoji sodelovanja

 1. Vsaka šola lahko na natečaj prijavi več posnetkov, vendar je lahko med nagrajenimi posnetki le en posnetek iz ene šole.
 2. Po vsakem prijavljenem posnetku šola na elektronski naslov, ki ga je zapisala v prijavi, prejme sistemsko elektronsko sporočilo o objavljenem posnetku.
 3. V izboru se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijave.
 4. Z oddajo posnetka šola dovoljuje organizatorju neodplačno javno objavo posnetka. 
 5. S prijavo se šola strinja s tem, da se njeni podatki, v primeru, da je nagrajena, objavijo na spletni strani organizatorja.
 6. Nagrajene šole so dolžne na zahtevo organizatorju predložiti privolitve posameznikov na posnetku, v primeru učencev osnovne šole pa njihovih staršev oziroma skrbnikov, za javno predvajanje, in dokazila o upoštevanju avtorskih pravic za morebitna uporabljena avtorsko zaščitena gradiva v posnetku.
 7. Izbrane nagrajene šole bodo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščene po e-naslovu najkasneje v osmih dneh po izboru, seznam nagrajenih šol pa bo objavljen na www.hudodobra-telovadnica.si.
 8. Nagrajena šola se mora na obvestilo odzvati v roku, navedenem v e-pošti. V primeru, da se v tem roku ne odzove, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade oz. se podeli šoli, ki je bila pri izboru uvrščena mesto za njo.
 9. Organizator natečaja si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: a) se pojavi dvom o istovetnosti podatkov; b) se ugotovi, da je udeleženec na natečaju sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji izbora.
 10. Organizator natečaja ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, do katerih lahko pride zaradi napak v delovanju izbora.
 11. Šolam sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu info@slofit.org.
 12. Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z izborom in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja natečajna žirija. Odločitev žirije o vseh vprašanjih v zvezi s tem izborom ter z njim povezanimi pravili je dokončna, velja za vse šole in nanjo ni mogoča pritožba.
 13. Organizator natečaja lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo ter pravila in pogoje izbora, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu šole obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.